script North Fish - Inne / Polityki prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ NORTH FISH

1. Tożsamość i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, 25-232 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289192, kapitał zakładowy w kwocie: 3 921 930,00 zł opłacony w całości, NIP: 959-150-56-46 [dalej: „Administrator”].

2. Kontakt w sprawie Twoich danych osobowych

W sprawie ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami również pod adresem e-mail: rodo@northfood.pl

3. Zbierane dane

Aby skontaktować się z Administratorem za pomocą portalu www.northfish.pl, zwanego dalej Strona, użytkownik przekazuje swoje dane:

a) imię

b) nazwisko

c) adres email

d) nr telefonu

e) nazwę firmy, którą reprezentuje (nieobowiązkowo).

Dla innych celów możliwe jest zbieranie innego zakresu danych, o czym będziesz każdorazowo informowany.

4. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać dane:

a. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody, w celach marketingowych, w tym analitycznych

b. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, przypadku profilowania zwykłego (niestanowiącego zautomatyzowanego przetwarzania), które służyć będzie dopasowaniu naszych usług do Twoich preferencji. Na tej podstawie możemy również przetwarzać dane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko nam.

c. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. prawnego obowiązku Administratora, przykładowo jeśli będziesz stroną umowy, ciążą na nas obowiązki nałożone prawem podatkowymi bilansowym.

d. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub jest niezbędne do wykonania umowy, przykładowo jeśli będziesz uczestnikiem konkursów.

5. Prawnie usprawiedliwione interesy

W naszym prawnie usprawiedliwionym interesie leży dostarczanie informacji o usługach, które potencjalnie mogą zainteresować Klientów, a także obrona i dochodzenie roszczeń.

6. Środki bezpieczeństwa.

Stosujemy narzędzie zapewniające ochronę strony internetowej, które służy również do zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Twoje dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione.

7. Odbiorcy danych

Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (tzw. podmiotom przetwarzającym, np. agencjom marketingowym), ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, w sposób niewykraczający poza nasze polecenie.

8. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Twoje dane:

a) w celach opartych na Twojej zgodzie do czasu wycofania przez Ciebie zgody

b) w celach opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń

c) w celach opartych na obowiązku prawnym (np. przechowywanie dowodów księgowych) przez okres wskazany w przepisach prawa.

9. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

11. Informacja o możliwości wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, przysługuje Ci uprawnienie do wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.

12. Skarga do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzamy Twoje dane w sposób naruszający prawo, przysługuje Ci skarga do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Podania danych

Podanie danych jest dobrowolne dla celów opartych na Twojej zgodzie, dla pozostałych celów podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym.

14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

15. Pliki cookies

Strona www.northfish.pl używa plików cookies. Są to dane dotyczące wizyty użytkownika m.in. nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) mogą być wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP mogą być także wykorzystywane do zbierania statystycznych informacji (np. o czasie i regionie z jakich następuje połączenie). NORTH FOOD POLSKA SA zastrzega, że może używać mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia dostosowanie usług i treści ofertowanych przez Stronę do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika, jak również do opracowania statystyk dotyczących korzystania użytkownika ze strony. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Strony, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies przez oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) dostępne są w ustawieniach oprogramowania.

16. Zmiany polityki prywatności

NORTH FOOD POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na Stronie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ NORTH FISH

Szanowni Państwo,

cieszymy się, że są Państwo z nami i zdecydowali się Państwo na skorzystanie z naszej aplikacji North Fish (określanej przez nas dalej również jako: Aplikacja lub Aplikacja North Fish).

W związku z tym, że korzystają Państwo z Aplikacji, przetwarzać możemy Państwa dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności ma za zadanie wyjaśnić zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Celem Polityki Prywatności pozostaje również przybliżenie przysługujących Państwu praw oraz naszych obowiązków jako administratora danych osobowych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu!

1. Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (25-323) przy Al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289192, posiadająca numer REGON 292457948 oraz numer NIP: 959-15-05- 646 (dalej określana jako: Spółka lub North Food, a niekiedy, by ułatwić lekturę dokumentu – przedstawiana również w pierwszej osobie).

2. Jak można skontaktować się ze spółką North Food?

Aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym także przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Spółkę w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Aplikacji, a także by ułatwić Państwu skorzystanie z Państwa praw związanych z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych, North Food zdecydowała się na wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej również jako: IOD), którym obecnie jest Pani Agnieszka Sokołowska. Z IOD North Food skontaktować można się przez dedykowany adres e-mail: rodo@northfood.pl lub pisemnie, kierując stosowną wiadomość na adres Spółki (North Food Polska Spółka Akcyjna, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce).

3. Jakie dane osobowe gromadzimy w Aplikacji?

Za dane osobowe, zgodnie z definicjami wynikającymi z przepisów prawa, uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Katalog danych osobowych jest otwarty, ale zaliczyć możemy do nich m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numery identyfikacyjne, dane biometryczne, cechy fizyczne, fizjologiczne, ekonomiczne, kulturowe czy społeczne.

W przypadku korzystania przez Państwa z Aplikacji, przez Spółkę przetwarzane mogą być Państwa dane osobowe, w związku z czym poniżej wyjaśniamy w jakich sytuacjach, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę.

  • Korzystanie z Aplikacji bez konta – Aplikacja została zaprojektowana zgodnie z zasadą Privacy by design, co oznacza, że Spółka dąży do tego, by możliwie ograniczyć zakres przetwarzanych przez nią danych osobowych wykorzystywanych w Aplikacji. Z tego powodu możliwe pozostaje pobranie Aplikacji oraz uruchomienie jej bez podawania (przekazywania) przez Użytkownika Aplikacji jakichkolwiek danych osobowych. Korzystanie z Aplikacji w ten sposób może jednak uniemożliwić skorzystanie z niektórych jej funkcjonalności (np. wykorzystania kuponów czy skorzystania z oferty programu lojalnościowego utworzonej przez Spółkę)

 

  • Podstawowe Konto Użytkownika – by skorzystać ze zdecydowanej większości funkcjonalności Aplikacji, wystarczy utworzyć konto oraz zalogować się do Aplikacji. Jak wskazaliśmy powyżej – w naszych działaniach dążymy do poszanowania Państwa prywatności, w związku z czym utworzenie konta możliwe jest już tylko w oparciu o przekazane nam imię oraz adres e-mail (który stanowić może Państwa danę osobową). Przekazany nam adres e-mail wykorzystamy jest w celu potwierdzenia zamiaru założenia konta (wysyłamy na ten adres stosowną w tym zakresie wiadomość). Adres e-mail stanowić będzie ponadto login wykorzystywany do zalogowania się do Aplikacji.

 

  • Pełne dane Użytkownika Konta – Aplikacja, umożliwia też (w pełni opcjonalnie – tj. stosownie do decyzji Użytkownika Konta), przekazanie dalszych danych osobowych obejmujących i) nick; ii) tzw. status Klienta; iii) datę urodzenia; iv) płeć; v) informacje o preferowanej restauracji; vi) informacje o byciu wegetarianinem. North Food pozyskuje te dane osobowe przede wszystkim w celach statystycznych, ale także by stale poprawiać jakoś usług świadczonych przez Spółkę.

 

  • Dane geolokalizacyjne - zwracamy ponadto uwagę, że korzystanie z Aplikacji wiązać może się z przetwarzaniem przez Spółkę także danych geolokalizacyjnych Użytkowników Aplikacji. Stosowne wyjaśnienia w tym zakresie zawarte zostały w odrębnym punkcie Polityki.

 

  • Inne dane osobowe – w ograniczonym zakresie dochodzić może do przetwarzania przez Spółkę innych, niewymienionych powyżej danych osobowych. Obejmować mogę one przykładowo informacje na temat zgromadzonych punktów lojalnościowych, ale też dokonanych zakupów, wykorzystanych kuponów, numeru karty lojalnościowej, czy danych osobowych zawartych w wiadomościach skierowanych do Spółki za pośrednictwem Aplikacji.

 

  • Konta w innych serwisach - zwracamy też Państwa uwagę, że w sytuacji logowania się do Aplikacji za pośrednictwem konta w serwisie Google Ireland Ltd. (Ireland), Google LLC (USA) („Google”) lub Meta Platforms Ireland Ltd. (Ireland), Meta Platforms, Inc. (USA) („Facebook”), po wprowadzeniu danych logowania w serwisie Google lub Facebook, Aplikacja otrzyma od tego serwisu dane z konta użytkownika Aplikacji obejmujące m.in. adres e-mail. Dane te zostaną użyte w celu zarejestrowania konta użytkownika w Aplikacji.

 4. Dlaczego Aplikacja prosi o dostęp do lokalizacji urządzenia?

W świetle zawartych powyżej informacji, odnieść należy się do kwestii pozyskiwania danych na temat lokalizacji i zgody, o której wyrażenie są Państwo proszeni wykorzystując funkcjonalności Aplikacji w tym zakresie.

Korzystanie z Aplikacji możliwe jest bez wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Spółkę Państwa danych geolokalizacyjnych tym niemniej, w określonych sytuacjach, po uprzednim wyrażeniu na to zgody, dane te mogą być przez Spółkę przetwarzane. Powyższe umożliwić ma ustalenie Państwa odległości od najbliższej restauracji Spółki, a także drogi do tej restauracji. Zgoda, o której mowa powyżej, wyrażana jest poprzez odpowiednie skonfigurowanie wykorzystywanego urządzenia, jak też zaznaczenie odpowiedniego check-boxu.

Dane dot. Państwa lokalizacji przetwarzane są wyłącznie w czasie rzeczywistym i wyłącznie na Państwa urządzeniach. Spółka nie ma dostępu do tych danych osobowych i nie może ustalić ona samodzielnie Państwa lokalizacji, jak też w żaden sposób tych danych osobowych odtworzyć i wykorzystać.

5. Jakie są podstawy prawne oraz cele przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Spółka dąży do tego, by w każdym obszarze przetwarzanie przez North Food danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z tym w momencie pozyskiwania Państwa danych osobowych Spółka informuje jaka jest podstawa ich przetwarzania, a także czy mają Państwo obowiązek przekazać North Food określone dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje nieprzekazania nam tych danych osobowych.

Poniżej postaraliśmy się zawrzeć kluczowe informacje dotyczące natomiast celu przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, a także podstaw prawnych ich przetwarzania.

 

CEL PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Założenie konta Użytkownika Aplikacji

Jak wyjaśniamy powyżej - by skorzystać ze zdecydowanej większości funkcjonalności Aplikacji, wystarczy utworzyć konto oraz zalogować się do Aplikacji. Utworzenie konta wymaga od Użytkownika podania jego imienia oraz adresu e-mail. Dane te służą do weryfikacji rzeczywistego istnienia Użytkownika oraz woli skorzystania przez niego z Aplikacji, jak też umożliwić mają Użytkownikowi dalsze logowanie się do Aplikacji. Procedura przesyłania e-maila potwierdzającego rejestrację danego Użytkownika w Aplikacji ma za cel przeciwdziałaniu praktyce podawania nieprawdziwego (cudzego) adresu e-mail w celu skorzystania z funkcjonalności Aplikacji.

 

W omawianym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika pozostaje przede wszystkim fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. umowy, która zawierana jest w związku z przyznaniem dostępu do funkcjonalności Aplikacji), a także dalszej realizacji tej umowy przez Spółkę.

Program Lojalnościowy North Fish Club

Założenie Konta Użytkownika, zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w treści Aplikacji oraz informacjami zawartymi w Regulaminie Aplikacji Mobilnej, oznacza przystąpienie do programu lojalnościowego North Fish Club.

W związku z uczestnictwem w opisanym programie, za pośrednictwem Aplikacji jej Użytkownicy zdobywać mogą punkty lojalnościowe, które następnie wymieniać mogą oni na nagrody. Jest to jedna z funkcjonalności Aplikacji, która opisana została także w Regulaminie Aplikacji Mobilnej.

 

Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym wiąże się także z szeregiem innych funkcjonalności i zalet, które szczegółowo opisane zostały w treści Regulaminu Aplikacji Mobilnej.

 

W omawianym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika pozostaje fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, która dotyczy udziału Użytkownika w programie lojalnościowym oferowanym przez Spółkę. 

Dane lokalizacyjne

Jak zostało to wskazane w treści niniejszej Polityki – w sytuacjach, w których Użytkownik Aplikacji wyrazi na to zgodę, przez Spółkę mogą być przetwarzane dane osobowe dot. lokalizacji Użytkowników, przy czym następuje to wyłącznie w czasie rzeczywistym (na urządzeniu Użytkownika), a dane te nie są przez Spółkę w żaden sposób zapisywane i następnie wykorzystywane.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie danych obejmujących lokalizację Użytkowników Aplikacji pozostaje wyrażona przez nich zgoda. Zgodę opisaną powyżej Użytkownik Aplikacji w każdej chwili może odwołać w ustawieniach urządzenia, z którego korzysta.

Działania marketingowe prowadzone przez Spółkę

North Food może wykorzystywać dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Aplikacji także do prowadzenia różnorodnych działań marketingowych służących promocji usług i produktów oferowanych przez Spółkę w ramach prowadzonej przez nią działalności (co obejmuje również podejmowanie przez Spółkę działań w ramach tzw. profilowania niekwalifikowanego, co szerzej opisano poniżej).

 

Przepisy RODO dopuszczają prowadzenie działań marketingowych przez administratorów danych osobowych w oparciu o ich uzasadnione prawnie interesy. Realizacja działań związanych z marketingiem bezpośrednim jest zatem uprawnieniem Spółki i jako jej uzasadniony prawnie interes, pozwala na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie. 

Ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi

W związku z umową zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a North Food, możliwe pozostaje, że strony tej umowy będą mieć względem siebie roszczenia dotyczące przykładowo naruszenia warunków współpracy, które to warunki Strony wzajemnie zaakceptowały i które konsekwentnie powinny one przestrzegać.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych do celów opisanych powyżej, pozostają uzasadnione prawnie interesy Spółki jako administratora danych osobowych. Prawnie uzasadnione interesy Spółki w tym zakresie (opisane w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegają na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie kierowane do Spółki

W związku z korzystaniem z Aplikacji, w tym także za jej pośrednictwem, Użytkownicy Aplikacji skontaktować mogą się ze Spółką. Kontakt ten dotyczyć może różnych kwestii – przykładowo kwestii technicznych, czy pytania dotyczącego oferty Spółki.

 

Z uwagi na różnorodne cele kontaktu Użytkowników Aplikacji ze Spółką – inne będą podstawy przetwarzania ich danych osobowych. Podstawy te różnić będą się w zależności od celu w jakim skierowane zostało zapytanie lub inne zgłoszenie. Konsekwentnie, podstawę przetwarzania danych osobowych w tym zakresie stanowić może podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 15-22 RODO) lub prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust 1 lit f) RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie.

Cele analityczne i statystyczne Spółki

Część przekazanych nam danych osobowych wykorzystywać możemy do naszych celów analitycznych i statystycznych, w tym także tych zmierzających do poprawy jakości świadczonych przez nas usług, zwiększenia sprzedaży produktów, lepszego dopasowania naszej oferty do potrzeb Klientów, etc.

 

Jeżeli podejmujemy działania opisane powyżej, wówczas podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkownika w celu poprawy funkcjonalności i świadczonych usług

6. Czy North Food przekazuje Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

North Food nie przekazuje jakichkolwiek danych pozyskanych za pomocą Aplikacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, w związku z czym nie dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Czy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym dokonujemy ich profilowania?

W związku z korzystaniem z Aplikacji, dochodzić może do profilowania Państwa danych osobowych przez Spółkę. Profilowanie to polega na tym, że przez Spółkę dokonywana jest analiza decyzji podejmowanych przez Użytkowników Aplikacji. Analiza ta nie odbywa się jednak w sposób zautomatyzowany (dane analizowane są przez osoby współpracujące ze Spółką) a jej wynikiem nie jest podjęcie (w sposób zautomatyzowany) jakiejkolwiek decyzji względem Użytkownika Aplikacji (co oznacza, że Spółka nie prowadzi tzw. profilowania kwalifikowanego).

Konsekwentnie zatem, działania w zakresie profilowania Spółka podejmuje wyłącznie w ograniczonym zakresie i wyłącznie w celu zwiększenia jej konkurencyjności i dopasowania jej oferty do preferencji Klientów, w tym także opracowania właściwych ofert promocyjnych.

8. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Zgodnie z ogólnie przyjętymi przez North Food zasadami - okres przechowywania (przetwarzania) przez Spółkę Państwa danych osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania. Inny jest okres przechowywania danych osobowych powierzonych nam do celu kontaktu, inny natomiast w sytuacji, w której dane osobowe przetwarzamy w związku z zawartą z nami umową i spoczywającymi na nas, w związku z powyższym, obowiązkami lub przysługującymi nam uprawnieniami. Ustalając okres przetwarzania danych osobowych uwzględniamy kwestie takie jak: nasze obowiązki względem organów podatkowych, czy związane z koniecznością dokonania rozliczeń finansowych, albo okresy przedawnienia roszczeń stron związanych z zawartą umową.

W zakresie danych osobowych pozyskanych za pomocą Aplikacji, Spółka zdecydowała się na ich przetwarzanie na następujących zasadach:

  • podstawową przyjętą przez Spółkę zasadą jest to, że dane osobowe Użytkowników Kont w Aplikacji przetwarzane są wyłącznie przez okres, w którym dane konto funkcjonuje. Powyższe oznacza, z zastrzeżeniem dalszych postanowień zawartych poniżej, że po usunięciu Konta następuje usunięcie danych Użytkownika i konsekwentnie – dane te nie są już przez Spółkę przetwarzane w jakimkolwiek zakresie;
  • powyższe postanowienia nie wykluczają możliwości wykorzystania przez Spółkę danych w postaci zanonimizowanej (tj. informacji niestanowiących już dane osobowe) w celach analitycznych i statystycznych, co następować może także po usunięciu Konta przez Użytkownika Aplikacji;
  • zasady i okres przetwarzania danych lokalizacyjnych Spółka opisała powyżej i odsyła ona Państwa, w omawianym zakresie, do tych postanowień, przypominając jednocześnie, że dane osobowe w tym zakresie przetwarzane są wyłącznie w czasie rzeczywistym na urządzeniach Użytkowników Aplikacji;
  • dane osobowe osób, które kierują do Spółki zapytania i wnioski za pośrednictwem Aplikacji, przetwarzane będą na odrębnych zasadach. Pełnych informacji w tym zakresie udzielić może Państwu IOD Spółki.

 9. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Jak zaznaczyliśmy na wcześniejszym etapie niniejszej Polityki Prywatności - do korzystania z Aplikacji nie jest wymagane podanie (przekazanie) Spółce jakichkolwiek danych osobowych. Odmowa podania danych osobowych obejmujących jednak imię oraz adres e-mail – uniemożliwić może utworzenie Użytkownikowi Konta w Aplikacji i tym samym skorzystanie z jej niektórych funkcjonalności. Inne dane osobowe (w tym także dane geolokalizacyjne) również podawane są dobrowolnie, ale i w tym przypadku odmowa ich podania może ograniczyć możliwość wykorzystania funkcjonalności Aplikacji.

10. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W każdym przypadku, w którym przez Spółkę przetwarzane byłyby Państwa dane osobowe mogą Państwo skorzystać z praw zastrzeżonych na mocy przepisów RODO. Powyższe obejmuje w szczególności następujące prawa:

1) Prawo do uzyskania dostępu do danych - w każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy.

2) Prawo do żądania poprawiania danych -zawsze mogą Państwo zażądać poprawienia Państwa danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także uzupełniania niekompletnych danych.

3) Prawo do żądania usunięcia danych -zawsze mogą Państwo zażądać, by usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe. Niestety nie zawsze będzie to możliwe do zrealizowania, gdyż niekiedy obowiązek przetwarzania wiązać będzie się np. z przepisami prawa. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa o tym fakcie.

4) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania - mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych.

5) Prawo do wniesienia sprzeciwu - w związku ze swoją szczególną sytuacją mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes (w tym jeżeli je profilujemy). W takiej sytuacji mogą Państwo także sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego (w tym także profilowania).

6) Prawo do wycofania zgody – w sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

11. Jak zrealizować prawo do usunięcia Konta Użytkownika?

W ramach przysługujących Państwu praw, uwzględniliśmy również możliwość usunięcia utworzonego Konta Użytkownika. W celu usunięcia konta Użytkownika wystarczy zalogować się na swoje konto, a następnie w ustawieniach konta danego użytkownika zaznaczyć opcję: Usuń Konto. W takiej sytuacji Konto Użytkownika zostanie usunięte. Dane osobowe Użytkownika Aplikacji przetwarzane będą w tej sytuacji na zasadach opisanych we właściwym punkcie Polityki Prywatności.

12. Co można zrobić, gdy przetwarzamy Państwa dane w niewłaściwy sposób?

 W sytuacji, w której uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami prawa – będziemy wdzięczni za taką informację a postaramy się usunąć wskazane nam uchybienia. Niezależnie od powyższego, w takiej sytuacji przysługuje Państwu również możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Kto ma dostęp do Państwa danych?

Zgodnie z naszą polityką - nie udostępniamy Państwa danych osobowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami zewnętrznymi. Do udostępnienia przez nas Państwa danych osobowych dojść może wtedy, gdy jesteśmy do tego wyraźnie zobligowany lub upoważnieni przepisami prawa (np. przekazanie danych, o których udostępnienie zawnioskuje policja).

Zastrzegamy jednocześnie, że w sytuacji, w której pozyskalibyśmy Państwa dane osobowe - możliwe jest powierzenie przez nas przetwarzania Państwa danych podmiotom z nami współpracującymi, przy czym każdorazowo odbywać się to będzie wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanymi podmiotami dającymi rękojmię przetwarzania Państwa danych w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem Państwa prywatności, w tym w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W chwili przyjęcia niniejszej Polityki w omawianym zakresie Spółka współpracuje wyłącznie z firmami informatycznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie i rozwój Aplikacji, jak też za przechowywanie danych gromadzonych w Aplikacji (tzw. hosting danych). Spółka nie wyklucza przy tym, że w przyszłości grono opisanych powyżej podmiotów może zostać rozszerzone i objąć może ono np. podmioty trzecie odpowiedzialne za prowadzenie działań (kampanii) marketingowych na rzecz Spółki

14. Odesłanie do stron internetowych podmiotów trzecich

Jeżeli Aplikacja odsyła – również poprzez link – do stron internetowych, Państwa dane osobowe przetwarzane będą na zasadach określonych na danej stronie internetowej. W związku z tym Spółka zachęca do zapoznania się z politykami prywatności zamieszczonymi na tych stronach internetowych.

15. Aktualizacja naszych zasad prywatności oraz postanowienia końcowe

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości Spółka będzie musiała dokonać aktualizacji Polityki prywatności. Najnowsza wersja Polityki prywatności zawsze dostępna będzie na naszej stronie internetowej oraz w Aplikacji. Dodatkowo, Spółka informować będzie o każdej zmianie treści Polityki prywatności, np. o zmianach dotyczących celu, czy zakresu przetwarzanych przez North Food danych osobowych.

***

Dziękujemy za lekturę niniejszego dokumentu. W przypadku jakichkolwiek pytań – pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony North Fish wyrażasz zgodę na Politykę Prywatności serwisu www.northffish.pl. Dowiedz się więcej
Zamknij