script North Fish - O North Fish / Regulamin aplikacji North Fish i programu lojalnościowego North Fish Club

Regulamin aplikacji mobilnej „North Fish” oraz programu lojalnościowego „NORTH FISH CLUB”

 

§ 1.Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady korzystania z aplikacji mobilnej „North Fish” (zwana dalej „Aplikacją”) i programu lojalnościowego prowadzonego pod nazwą „North Fish Club” (zwany dalej: „Program North Fish Club”).

2.Organizatorem Aplikacji i Programu North Fish Club jest North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289192, kapitał zakładowy w kwocie 289 765 zł opłacony w całości, NIP: 959-150-56- 46 (zwany dalej: „Organizator”).

3.Do Programu North Fish Club można przystąpić korzystając z aplikacji North Fish.

4.Zasady korzystania z Aplikacji i Programu North Fish Club zostały opisane w niniejszym dokumencie dostępnym w Aplikacji oraz na stronie internetowej (https://www.northfish.pl/), która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

5.Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji oraz dołączeniem do Programu North Fish Club każdy zainteresowany zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

6.Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują we wszystkich restauracjach sieci North Fish na terenie całego kraju.

7.Postanowienia Regulaminu Aplikacji i Programu North Fish Club mają zastosowanie wyłącznie do użytkowników Aplikacji oraz Programu North Fish Club.

8.Aplikacja i Program North Fish Club wchodzą w życie w dniu 09.09.2019 roku i obowiązują do odwołania.

9.Aplikacja i Program North Fish Club jest przeznaczony dla klientów restauracji sieci North Fish.

10.Dotychczasowi Użytkownicy korzystający z programu Fishclub w poprzednio obowiązującej wersji aplikacji muszą ponownie przystąpić do Programu North Fish Club.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Aplikacji

1.Z Aplikacji „North Fish” może korzystać:

a) osoba fizyczna,

b) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

(dalej Użytkownik)

2.Wykorzystywanie Aplikacji w celach komercyjnych jest niedopuszczalne.

3.Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne i dobrowolne.

4.Użytkownik w celu skorzystania z Aplikacji musi pobrać Aplikację na swoje urządzenie mobilne. W celu pobrania, zainstalowania, i korzystania z Aplikacji na urządzeniu mobilnym, Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe i rodzaje urządzeń przenośnych na które może być pobrana Aplikacja , zostały opisane w § 8 Regulaminu.

5.Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji mobilnej Użytkownik może przystąpić do programu North Fish Club i w tym celu może założyć konto użytkownika ” (dalej „Konto”). Użytkownik może korzystać z Aplikacji bez zakładania konta, w takim przypadku będzie miał możliwość korzystania z podstawowych funkcji Aplikacji, miedzy innymi takich modułów jak Menu, Aktualności, Restauracje, O nas, Regulamin aplikacji i programu lojalnościowego, Pomoc i kontakt.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Programie „North Fish Club”

1. Z Programu „North Fish Club” może korzystać:

a) osoba fizyczna,

b) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

(dalej Użytkownik)

2. Wykorzystywanie Programu North Fish Club w celach komercyjnych jest niedopuszczalne. Korzystanie z Programu North Fish Club jest bezpłatne i dobrowolne.

4. Użytkownik w celu skorzystania z Programu North Fish Club musi pobrać aplikację mobilną „North Fish Club” na swoje urządzenie mobilne, według zasad opisanych w § 8 Regulaminu.

5. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji mobilnej Użytkownik w celu skorzystania z Programu North Fish Club w Aplikacji musi założyć konto użytkownika ” (dalej „Konto”). Użytkownik nie może korzystać z Programu North Fish Club w trybie niezalogowanym.

6. W ramach rejestracji i założenia Konta wymagane jest od Użytkownika udostępnienie następujących danych:

a) rejestracja podstawowa: imię, e-mail, hasło

b) rejestracja przez Facebook lub Google: imię, e-mail

Użytkownik dodatkowo może podać następujące dane po zarejestrowaniu:

a) płeć,

b) nick,

c) moja restauracja North Fish,

d) data urodzenia

e) status (Klient North Fish, Klient North Fish – mam legitymację studencką, Klient North Fish – mam legitymację szkolną, Klient North Fish – mam legitymację krwiodawcy, Klient North Fish – mam kartę dużej rodziny)

f) status jestem vege

g) lokalizacja.

7. Wszelkie podawane przez Użytkownika dane nie mogą być przyporządkowane do innej osoby. Zabrania się również podawania fałszywych danych, w szczególności tych nienależących do Użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika jest przechowywanie swoich danych rejestracyjnych w bezpieczny sposób, który uniemożliwia dostęp do Konta osobom trzecim.

8. Podmiot przystępujący do Programu North Fish Club (dalej Użytkownik) oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.

9. W wyniku rejestracji i założenia Konta każdy Użytkownik otrzymuje automatycznie zindywidualizowany numer karty w postaci kodu kreskowego i ciągu 13 znaków służący do korzystania z Programu North Fish Club, (zwany dalej: Kartą).

10. W celu wykorzystywania wszystkich funkcji Programu North Fish Club, Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie funkcji lokalizacji urządzenia mobilnego, która pozwoli określić preferowane restauracje.

11. Program North Fish Club obejmuje:

a) korzystanie ze spersonalizowanych ofert (obowiązujących w niektórych restauracjach lub w całej Polsce) w szczególności umożliwia zapoznanie się z ofertami promocyjnymi przeznaczonymi wyłącznie dla Użytkowników,

b) zbieranie punktów za zakupy w restauracjach North Fish,

c) uzyskanie informacji o zakupionych produktach, miejscu zakupu oraz przyznanych punktach,

d) posiadanie elektronicznej karty klienta, dzięki której Użytkownik zyskuje dostęp do wielu funkcji i korzyści gwarantowanych przez Aplikację i Program North Fish Club ,

e) posiadanie map lokalizacji restauracji North Fish – narzędzi umożliwiających wyszukiwanie restauracji North Fish w wybranej przez Użytkownika lokalizacji,

f) branie udziału w wyzwaniach przygotowanych przez Organizatora,

g) sprawdzenie rankingu w wyzwaniach oraz sprawdzenie swojej pozycji w rankingu,

h) przystąpienie do korzystania z usługi Newsletter,

i) wymianę zebranych punktów na nagrody,

j) zdobywanie odznak,

k) przeglądanie aktualności dotyczących restauracji North Fish,

l) uzyskanie informacji o menu restauracji North Fish,

13. Użytkownik ustala swoje indywidualne hasło do Konta. Hasło można zmienić w dowolnym momencie, używając przycisku „Zmień hasło” w profilu.

14. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o każdym niepożądanym skorzystaniu z należącego do niego Konta oraz do zmiany swoich danych dostępu, jeżeli dostęp do Konta uzyskały osoby trzecie.

15. Użytkownik może posługiwać się Kartą podczas każdych zakupów dokonywanych w należącej do Organizatora restauracji North Fish .W tym celu Użytkownik powinien okazać Kartę kasjerowi. Użytkownik we wskazanym przez pracownika restauracji momencie powinien przystawić Kartę do odpowiedniego czytnika znajdującego się w restauracji North Fish, a następnie zaczekać, aż Karta zostanie zweryfikowana przez system informatyczny Organizatora.

W razie okazania kilku Kart, zakup zostanie potwierdzony tylko jeden raz, na jednej z okazanych i zeskanowanych Kart Programu North Fish Club. Karta Użytkownika umożliwia Organizatorowi dostęp do informacji o aktywności konsumenckiej Użytkownika Programu North Fish Club, w tym:

a) odwiedzonych restauracjach,

b) zakupionych produktach,

c) liczbie zgromadzonych za każdy produkt punktów,

d) zrealizowanych ofertach,

e) odebranych nagrodach.

16. W celu skorzystania z danego kuponu, promocji, kodu rabatowego lub innej promocji aktualnie dostępnej, Użytkownik musi ją aktywować w Aplikacji przed przystawieniem Karty do zeskanowania.

17. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie North Fish Club, Użytkownik powinien postąpić zgodnie z procedurą opisaną w ust. od 4- 8 powyżej.

18. Klient otrzymuje punkty za:

a) zarejestrowanie się w Programie North Fish Club,

b) zakupy w restauracjach North Fish należących do Organizatora,

c) uzupełnienie wszystkich danych z formularza danych dodatkowych

d) spełnienie innych warunków określonych przez Organizatora w Programie North Fish Club.

19. Do każdego konta Użytkownika przypisana jest jedna Karta.

20. Karta Użytkownika nie jest kartą płatniczą.

21. Karta Użytkownika nie ma postaci materialnej.

22. Kartą Użytkownika może posługiwać się wyłącznie Użytkownik.

23. Użytkownik może posługiwać się Kartą wyłącznie korzystając z Aplikacji „North Fish”

24. Organizator podkreśla, że rabat wynikający z promocji, w tym określony na podstawie kodu jednorazowego nie podlega łączeniu z innymi promocjami i rabatami, które Użytkownik może uzyskać w restauracji Organizatora, chyba że co innego wyraźnie zastrzeżono w stosunku do danej promocji.

25. Użytkownik będzie mógł kupić produkty objęte daną promocją, jeśli produkty te będą dostępne w restauracji North Fish w chwili zakupu. Organizator nie gwarantuje Użytkownikowi stałej dostępności wszystkich produktów, i jednakowych cen produktów we wszystkich swoich restauracjach North Fish.

26. Użytkownik nie może, w szczególności żądać zamiany promocji lub poszczególnych rzeczy nią objętych na inną promocję lub akcję, w tym inne rzeczy. Żądanie w zamian za rabat równowartości kwoty pieniężnej jest wykluczone.

27. Warunkiem skorzystania z rabatu udzielonego w związku z posiadaniem statusów, o których mowa poniżej jest przedłożenie właściwego dokumentu:

a) Klient North Fish – mam legitymację studencką: legitymacja studencka

b) Klient North Fish – mam legitymację szkolną: legitymacja uczniowska

c) Klient North Fish – mam legitymację krwiodawcy: legitymacja krwiodawcy

d) Klient North Fish – mam kartę dużej rodziny: karta dużej rodziny

28. Użytkownik Programu North Fish Club bierze udział w wyzwaniach i innych konkursach przygotowanych przez Organizatora w Programie North Fish Club. Użytkownik biorący udział w wyzwaniach będzie widoczny w rankingu danego wyzwania. W rankingu będą widoczne następujące informacje o Użytkowniku: nick oraz zdjęcie, data spełnienia wyzwania. Użytkownik biorący udział w wyzwaniu akceptuje fakt, iż będzie widoczny w rankingu. Użytkownik nie ma możliwości wyłączenia widoczności w rankingu wyzwania. Wyzwania są integralną częścią Programu North Fish Club.

29. Aby skorzystać z kuponu dostępnego w Programie North Fish Club, należy aktywować wybrany kupon używając przycisku „Aktywuj” przy danym kuponie. Kupon aktywowany można dezaktywować, używając przycisku „Wyłącz”. Po dezaktywowaniu kuponu użytkownikowi nie naliczy się zniżka wynikająca z kuponu.

30. Użytkownik Programu North Fish Club może wymieniać punkty na nagrody. Aby odebrać nagrodę, Użytkownik musi zgromadzić określoną ilość punktów uprawniająca do otrzymania nagrody. Lista nagród dostępna jest w Aplikacji w module Nagrody. Sposób realizacji wybranej przez siebie nagrody, opisany będzie w szczegółach danej nagrody. Organizator ma prawo w dowolnym momencie modyfikować listę nagród, dodawać i usuwać, zmieniać wartość punktową danych nagród.

31. Użytkownik Programu North Fish Club zdobywa odznaki. Odznaka uzależniona jest od ilości punktów zgromadzonych na Koncie. Ilość punktów uprawniająca do otrzymania danej odznaki jest określona w szczegółach odznaki.

 

§ 4. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289192, kapitał zakładowy w kwocie: 289 765 zł opłacony w całości, NIP: 959-150-56-46 [dalej: „Organizator”].

1.Zakres przetwarzanych danych po przystąpieniu do Programu.

Jeżeli przystąpiłeś do Programu, oznacza to, że przetwarzamy następujące Twoje dane:

a) nick

b) imię

c) adres email

d) data urodzenia

e) status jestem vege

f) status (Klient North Fish, Klient North Fish – mam legitymację studencką, Klient North Fish – mam legitymację szkolną, Klient North Fish – mam legitymację krwiodawcy, Klient North Fish – mam kartę dużej rodziny)

g) płeć

h) imię i nazwisko, adres dostawy lub zamieszkania, numer telefonu (tylko w przypadku wysyłania nagrody rzeczowej Użytkownikowi),

i) wizerunek (o ile Użytkownik udostępni swoje zdjęcie)

j) lokalizacja.

1.Kontakt w sprawie Twoich danych osobowych.

2.W sprawie ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami również pod adresem e-mail: rodo@northfood.pl.

3.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane:

1) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu zawarcia i wykonania umowy, która polega na świadczeniu usług w związku z uczestnictwem w Programie North Fish Club i aplikacji Fish Club,

2) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody: w celach marketingowych, w tym wysyłania newslettera, w celu informowania o najbliżej zlokalizowanych restauracjach.

3) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

4) Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w celu doręczenia nagrody, profilowania, które służyć będzie dopasowaniu naszych usług do Twoich preferencji, oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami powstałymi w związku z łączącą nas umową.

6. Środki bezpieczeństwa. Twoje dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby do tego upoważnione.

7. Odbiorcy danych

Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (tzw. podmiotom przetwarzającym, np. agencjom marketingowym), ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi związanej z Aplikacją ”North Fish” i Programu North Fish Club, w sposób niewykraczający poza nasze polecenie. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dane przekażemy naszym partnerom, którzy będą mogli w ramach wspólnie organizowanych z nami akcji przekazywać Ci informacje marketingowe w tym oferty i rabaty.

8. Okres przechowywania danych.

1.w celach opartych na niezbędności do wykonania umowy przez czas trwania umowy,

2.w celach opartych na Twojej zgodzie do czasu wycofania przez Ciebie zgody,

3.w celach wykonywania obowiązku prawnych wynikających z przepisów prawa przez czas wynikający z przepisów prawa,

4.w celach opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie przez czas trwania Umowy, zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń powstałych z łączącej nas umowy,

9.Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do:

1,dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2.sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3.usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

4.przenoszenia danych,

5.wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.Informacja o możliwości wycofania zgody.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

10.Informacja o możliwości wniesienia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, przysługuje Ci uprawnienie do wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.

11.Skarga do organu nadzorczego.

W przypadku uznania, że przetwarzamy Twoje dane w sposób naruszający prawo, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.Podania danych.

Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie North Fish Club, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości przystąpienia do programu.

13.Informujemy, iż Twoje dane podlegają profilowaniu.

14.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Programu North Fish Club następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Aplikacji.

15. Wyrażenie zgody na przekazywanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Programu North Fish Club na rzecz partnerów Organizatora w celu otrzymywania informacji o rabatach i akcjach promocyjnych organizowanych przez partnerów Organizatora następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Aplikacji.

16.Podczas korzystania z Programu North Fish Club, zbierane są informacje dotyczące zachowania Użytkowników. Są one zapisywane i względnie przyporządkowywane do odpowiedniego adresu e-mail lub numeru klienta. W tym celu następuje zbieranie informacji o odwiedzonych przez Użytkowników stronach internetowych Organizatora, częstotliwości i czasu trwania wizyt, odwiedzanych obszarach i wybranych produktach. Lista przedmiotowych stron internetowych Organizatora znajduje się tutaj.

17.Gromadzenie danych o Użytkowniku Programu North Fish Club, w tym profilowanie służy jak najlepszemu dopasowaniu prezentowanych ofert dla konkretnego Użytkownika oraz wywiązaniu się przez Organizatora ze wszelkich zobowiązań nałożonych na niego przez niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

18. Organizator Programu North Fish Club nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych w profilu w Programie North Fish Club. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

 

§ 5. Informacje przesyłane za pomocą newsletterów

1.Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta w momencie skutecznego wyrażenia zgody na jej zawarcie za pośrednictwem Aplikacji – z chwilą zaznaczenia odpowiedniego pola przy rejestracji do Programu North Fish Club.

2.Usługa Newslettera będzie świadczona do czasu cofnięcia zgody.

3.Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyn, cofnąć zgodę na świadczenie usług Newsletter, kontaktując się w tym celu z Organizatorem pod adresem aplikacja@northfish.pl lub zmieniając ustawienia w Aplikacji lub klikając odpowiednie pole w otrzymanym newsletterze.

4.Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera to Organizator będzie mógł kierować do Użytkownika Programu North Fish Club informacje handlowe o promocjach i innych ofertach obowiązujących w restauracjach North Fish.

 

§ 6. Zwroty produktów zakupionych z wykorzystaniem Programu North Fish Club

1.Użytkownicy Programu North Fish Club mogą dokonać zwrotu zakupionego produktu z wykorzystaniem treści wygenerowanych w Programie North Fish Club w stacjonarnej restauracji North Fish znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polski tego samego dnia kiedy nastąpił zakup (data widoczna na dowodzie zakupu).

2.Zwrotu produktu można dokonać wyłącznie w stacjonarnej restauracji North Fish, gdzie został dokonany zakup. Osoba zwracająca produkt musi być aktywnym Użytkownikiem Programu North Fish Club w momencie zakupu produktu oraz zwrotu produktu.

3.Za zwrócony produkt Użytkownik otrzymuje jego równowartość widniejącą na dowodzie zakupu w taki sam sposób, w jaki dokonał płatności (zwrot gotówki, zwrot na kartę płatniczą/kredytową).

4.Punkty przyznane za produkty, które Użytkownik zwrócił nie zostaną odjęte z Konta.

 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1.Organizator odpowiada za należyte działanie Aplikacji i Programu North Fish Club.

2.Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące nagród, funkcjonowania Aplikacji oraz sprzężonego z nią Programu North Fish Club i innych akcji należy zgłaszać drogą mailową na adres aplikacja@northfood.pl.

3.Użytkownik może złożyć reklamację niezwłocznie po ujawnieniu się wad,nagród,błędów lub przerw w funkcjonowaniu Aplikacji i Programu North Fish Club.

4.W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (adres mailowy), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Organizator może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych. Organizator może żądać od Użytkownika skanu paragonu, aby umożliwić właściwe rozpatrzenie reklamacji.

5.Po rozpatrzeniu reklamacji, Organizator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika (adres e-mail Użytkownika) wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika w Aplikacji), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

 

§ 8. Warunki techniczne korzystania z Aplikacji

1.Korzystanie z Aplikacji wymaga od Użytkownika pobrania aplikacji mobilnej, odpowiednio dla systemów operacyjnych urządzeń mobilnych, ze sklepów Google Play i App Store, poprzez wyszukanie aplikacji o nazwie „North Fish”.

2.Aplikację można pobrać na urządzenia mobilne posiadające dostęp do Internetu i pracujące w oparciu o system operacyjny Android lub iOS, w szczególności takie jak smartfony, tablety.

3.Urządzenia mobilne posiadają dostęp do określonych wersji programu. Ze względów technicznych do niektórych typów może nie być dostępna odpowiednia wersja programu. Jeżeli dla danego urządzenia nie jest dostępna odpowiednia wersja programu, Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji. Organizator stara się jednak zapewnić oprogramowanie do możliwie wielu typów urządzeń mobilnych. Ze względu na stale zmieniającą się gamę produktów na rynku urządzeń mobilnych Organizator nie może podać aktualnej listy urządzeń mobilnych, na których możliwe jest korzystanie z Aplikacji.

4.Instalacja aplikacji mobilnej „North Fish” i korzystanie z Aplikacji wymaga stałej transmisji danych z urządzenia mobilnego Użytkownika. Wielkość i częstotliwość przesyłu danych zależą od rodzaju i zakresu korzystania z Aplikacji. Koszty połączenia za przesyłanie danych ponosi Użytkownik. Ich wysokość jest uzależniona od umowy zawartej między Użytkownikiem, a operatorem jego sieci komórkowej.

5.Korzystanie z Aplikacji wymaga również odpowiedniego stanu naładowania baterii i jasności wyświetlacza niezbędnej do zeskanowania kodu kreskowego.

6.Organizator może publikować i oferować aktualizację Aplikacji. Do prawidłowego działania Aplikacji konieczna jest jej aktualizacja. Organizator nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania Aplikacji, jeśli Użytkownik nie pobrał i nie zainstalował na swoim urządzeniu mobilnym, udostępnionej przez Organizatora aktualizacji.

7.Podczas odwiedzania, za pośrednictwem urządzenia mobilnego posiadającego zainstalowaną aplikację mobilną „North Fish”, stron internetowych należących do Organizatora, zbierane są informacje dotyczące zachowania Użytkowników. Są one zapisywane i względnie przyporządkowywane do odpowiedniego adresu e-mail lub numeru klienta. W tym celu następuje zbieranie informacji o odwiedzonych przez Użytkowników stronach internetowych Organizatora, częstotliwości i czasu trwania wizyt, odwiedzanych obszarach i wybranych produktach. Lista przedmiotowych stron internetowych Organizatora znajduje się tutaj

 

§ 9. Zakończenie korzystania z Aplikacji i Programu lojalnościowego

1.Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć korzystanie z Programu North Fish Club, w tym celu musi napisać maila pod adres: aplikacja@northfish.pl z informacją, iż rezygnuje z uczestnictwa w Programie Fish Club.

2.Samo odinstalowanie Aplikacji z urządzenia przenośnego Użytkownika Programu North Fish Club nie jest równoznaczne z rezygnacją związaną z byciem Użytkownikiem Programu North Fish Club oraz z jego funkcjonalności.

3.Organizator ma możliwość wypowiedzenia świadczenia Użytkownikowi Programu North Fish Club z ważnych przyczyn, w szczególności za:

a) korzystanie z Programu North Fish Club w sposób sprzeczny z prawem,

b) korzystanie z Programu North Fish Club w sposób sprzeczny z jej celem,

c) wykorzystywanie Karty Użytkownika w celu osiągnięcia Korzyści również przez inne osoby, niebędące Użytkownikami Programu,

d) podanie nieprawdziwych danych Użytkownika potrzebnych do założenia Konta,

e) gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu.

4.Zakończenie uczestnictwa w Programie North Fish Club m.in. w następstwie wykluczenia lub rezygnacji, powoduje utratę zdobytych przez Użytkownika wszystkich przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie North Fish Club, w tym utratę zgromadzonych punktów, nagród, odznaki.

 

§ 10. Brak dostępu do Internetu

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Internetu w urządzeniach mobilnych Użytkownika.

3.Gdy Użytkownik nie będzie miał włączonego internetu, Organizator nie zapewni mu dostępu do funkcjonalności Programu North Fish Club.

4.W przypadku brak dostępu do Internetu w restauracji Użytkownika nie zostaną mu naliczone rabaty i punkty podczas dokonywania zakupów. Aby zostały naliczone punkty w tym przypadku gdy nie będzie dostępu do Internetu w restauracji (nie u użytkownika) należy napisać mail da adres aplikacja@northfood.pl. i podać adres email do którego jest przypisane konto, numer karty, data i godzina zakupu, miejsce zakupu, skan paragonu. Organizator w terminie 14 dni doda punkty do konta danego Użytkownika.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

1.Regulamin Aplikacji i Programu North Fish Club może ulec zmianie w przypadku:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Aplikacji i Programu North Fish Club,

b) zmiany funkcjonalności Aplikacji i Programu North Fish Club, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności,

c) zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Organizatora za pośrednictwem Aplikacji i Programu North Fish Club, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji i Programu.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie, m.in. w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu North Fish Club, zapobiegania nadużyciom, uproszczenia funkcjonowania Programu, wprowadzenia dodatkowych opcji lub z powodu innych ważnych potrzeb dotyczących Organizatora lub Programu North Fish Club. Zmianę regulaminu uważa się za zaakceptowaną przez Użytkownika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie, nie wypowie uczestnictwa w Programie North Fish Club. Nie wyłącza to ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z Programu North Fish Club w każdym czasie.

3.Organizator może w każdym czasie wycofać dostęp do wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji i Programu North Fish Club. Organizator może wprowadzić zmiany po upływie 14 dni od dnia przekazania informacji o planowanych zmianach. Informację w tym zakresie Organizator zamieści w Aplikacji.

4.W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie North Fish Club, w tym za brak potwierdzenia zakupu na elektronicznej karcie, a także za jej niedziałanie lub inne wadliwe działanie.

5.W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń.

6.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.

7.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Aplikacji i Programu rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.

8.Organizator informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i właściciela Aplikacji i Programu North Fish Club.

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Użytkownika.

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony North Fish wyrażasz zgodę na Politykę Prywatności serwisu www.northffish.pl. Dowiedz się więcej
Zamknij